ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ മതവിശ്വാസമനുസരിച്ചുള്ള വർഗീകരണം

ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ മതവിശ്വാസമനുസരിച്ചുള്ള വർഗീകരണം ഇപ്രകാരമാണ്-Christian - 31.5%Muslim - 23.2% Unaffiliated - 16.3%Hindu - 15.0%Buddhist - 7.1%Folk - 5.9%Jewish - 0.2%Other - 0.8%

Try to search: sport, business