ഒരു പെണ്ണിനോട് പരസ്യമായി ഉമ്മ ചോദിച്ചാല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും.?

1

saying-kiss-me-to-girls-a-

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു പെണ്ണിനോട് പരസ്യമായി ഉമ്മ ചോദിച്ചാല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും.???

ഈ പെണിന്റെ കൂടെ അവളുടെ കാമുകന്‍ അലെങ്കില്‍ കൂട്ടുകാരന്‍ കൂടി ഉണ്ടെങ്കില്‍ സംഗതി കുശാല്‍ അല്ലെ.?

ഒരു പെണ്ണിനോട് പരസ്യമായി ഉമ്മ ചോദിച്ചാല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും.?

ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു..

https://www.youtube.com/watch?v=Q1uEgubkQ0s

Write Your Valuable Comments Below