ഗൂഗിളില്‍ സെര്‍ച്ച്‌ ചെയ്യാന്‍ ചില പൊടിക്കൈകള്‍

4

നമ്മളില്‍ ആരും ഇന്ന് തന്നെ ഗൂഗിള്‍ എന്ന സെര്‍ച്ച് ഉപയോഗിക്കാത്തവരായിട്ട് ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മളുടെ സെര്‍ച്ചിങ്ങ് കൂടുതല്‍ വ്യക്തതയോടെയും കൃത്യതയോടയൂം ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ചില പൊടിക്കൈകള്‍ ആണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു

1.സെര്‍ച്ചില്‍ ഒരു വാക്ക് ഒഴിവാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുക

Social media – Facebook

2.ഒരു സൈറ്റില്‍ മാത്രം ഉള്ള വിവരങ്ങള്‍ക്ക്

Social Networking site:wikipedia.org

3.ഒരു സ്ഥലത്തെ സമയം സെര്‍ച്ച്‌ ചെയ്യാന്‍

time India

4.കണ്‍വേര്‍ഷന്‍

1 mile to kilometer

5.ഒരു വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം കണ്ടുപിടിക്കാന്‍

define magic

6.കാലാവസ്ഥ

Weather  Kerala

7.വിമാന വിവരങ്ങള്‍ക്ക്

Indian  Airways flight 12345

8.മാപ്പില്‍ സെര്‍ച്ച്‌ ചെയ്യാന്‍

maps: Kerala, India

9.ബ്ലോക്ക്‌ ചെയ്ത സൈറ്റ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യാന്‍

cache: http://www.prijith.in

10.സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ക്ക്

movie: The Avengers

നമ്മുടെ ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ചിംഗ് പൊടിക്കൈകള്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇനി ഇതെല്ലം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിക്കോളൂ.

Write Your Valuable Comments Below

Comments are closed.