നമ്മള്‍ നിത്യേന കാണുന്ന സാധനങ്ങളില്‍ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യ മുഖങ്ങള്‍ !

01

നമ്മള്‍ നിത്യേന കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലോ മറ്റു സാധനങ്ങളിലോ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ നമുക്ക് തോന്നും. ചിലപ്പോള്‍ മനുഷ്യ മുഖങ്ങള്‍ വരെ കാണും നമ്മളവിടെ. അത്തരം ചില ഫോട്ടോകള്‍ ഒരു ട്വിറ്റര്‍ യൂസര്‍ ആണ് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

02

03

04

05

06

07

08

how to screenshot on windows