മദ്യപാനം ഒരു പുണ്യ പ്രവര്‍ത്തി

കേരളജനതയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുത്ത് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. സര്‍ക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കേണ്ടത് ഓരോ പൗരന്റേയും ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് നമ്മുടെ മന്ത്രിമാര്‍ നാഴികക്ക് നാല്പതുവട്ടവും ഓരോ മാദ്ധ്യമങ്ങളിലൂടെയും യാചിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരില്ലല്ലോ.!

അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ ഇന്നുമുതല്‍തന്നെ എല്ലാവരും യഥേഷ്ടം മദ്യപിക്കുക.! സര്‍ക്കാരിന്റെ വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക.! മദ്യപിച്ചതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ടാവുകയാണെങ്കില്‍ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി മദ്യവരുമാനത്തില്‍നിന്ന് ഒരുശതമാനം ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിനു കൊടുക്കുന്ന പുണ്യപ്രവൃത്തിക്ക് തീരുമാനമെടുത്തെന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി.!

ഇത് നേരത്തെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനു പുറമെയാണത്രെ.! അതുകൊണ്ട്, പുണ്യപ്രവൃത്തിയായ ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റെടുക്കല്‍ പോലെ, കേരളത്തിലെ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും എന്നെന്നും യഥേഷ്ടം മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് കേരളസര്‍ക്കാരിന്റെ ഈ പുതിയ പുണ്യപ്രവൃത്തിയില്‍ കൂടി പങ്കാളികളാവുക.!

ഈ പുണ്യപ്രവൃത്തിയില്‍ പങ്കാളികളാവുന്നവര്‍ക്ക് ‘സ്വര്‍ഗ്ഗപ്രാപ്തി’ ലഭ്യമാവുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് അടുത്തുതന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കാനിടയുണ്ട്.!!