മുത്തേ പൊന്നേ പി. സി. ജോര്‍ജേ…….

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തോടെ എല്ലാവരുടേയും മുത്തായി മാറിയ ദ റിയല്‍ ആക്ഷന്‍ ഹീറോ ജോര്‍ജച്ചായനെ മയക്കിയ ആ പാട്ട്.
https://www.youtube.com/watch?v=ZyHEyBRlzsQ