നിങ്ങളുടെ സിഗരറ്റ് വലി നിര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങള്‍

IMG_1757

നിങ്ങള്‍ ഒരു പുകവലി അഡിക്റ്റ് ആയ ആളാണോ? പുകവലി നിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടും കീഴടങ്ങിയ ആളാണോ നിങ്ങള്‍ ? ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ്‌ 31 നായിരുന്നു ലോക പുകവലി വിരുദ്ധ ദിനം. അത് പ്രമാണിച്ചു നിങ്ങളെ പുകവലി നിര്‍ത്താന്‍ സഹായിച്ചേക്കാവുന്ന ഏതാനും പരസ്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നു.
anti_smoking_ad_1

anti_smoking_ad_2

anti_smoking_ad_3

anti_smoking_ad_4

anti_smoking_ad_5

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CO0qwl5k9R4