ബോബന്‍ ജോസഫ്‌. കെ

സ്വപ്നമല്ല ജീവിതം

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

ഇന്ത്രിയങ്ങളാല്‍ ആരൊക്കെയോ മമ
ജീവിത പാതയൊരുക്കുന്ന വേളയില്‍
എന്തിനോ തെടിയലെഞ്ഞെന്റെ മാനസം
എവിടെയൊക്കെയോ നിശ്ചലം നിന്നുപോയ്
ഇങ്ങിനെ പോകുന്നു ബാല്യ കൌമാര്യങ്ങളും
ആദ്യമായെന്നുള്ളില്‍ നിറയുമായിരുന്നോരാ
അസ്പഷ്ട അധ്യാത്മ സങ്കല്പ സ്വര്ഗങ്ങളെ
നിര്‍ദയം തട്ടിക്കെടുത്തിയ ലോകത്തില്‍
പെട്ടെന്ന് കണ്ടൊരു സ്വപ്നത്തിലെന്ന പോല്‍
എന്ഹ്രിതം ദാഹിച്ചു മനോരാജ്യത്തിലായിടാന്‍
സ്വപ്നമല്ല ജീവിതം ദിവാ സ്വപ്നമല്ല ജീവിതം
എന്നുള്ള സുന്ദര സന്മാര്‍ഗ സന്ദേശമോ നമ്മള്‍
കൈവെടിയുന്നു കാലമാം കരാളഹസ്തങ്ങളില്‍
തവ സ്വപ്ന ജീവിത യവനികക്കുള്ളില്‍ നാം
നമ്മെയും നമ്മുടെ സ്വാര്‍ഥ ശീലങ്ങള്‍ കൊ
ന്ടാകുല മാനസ പാശബന്ധങ്ങളില്‍ പെട്ടു
ഴലുന്നു വ്യര്ധമാം ജീവിത നൌകയില്‍

ആസ്വദിക്കുന്നു നാം ദ്രവ്യമുന്ടെന്കൈയില്‍
ആസ്വദിക്കുന്നു നാം കീര്തിയുണ്ടെന്കൈയില്‍
ആനന്ദമാനെന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും
ആശകള്‍ തന്നുള്ളില്‍ സഫലീകരിചീടും
ആടിതിമിര്‍കും ഞാന്‍ സുരഭില നിമിഷങ്ങള്‍
ആയതിനോക്കെയും കൂടുകാരുന്ടെന്നില്‍
ഇങ്ങിനെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന മാത്രയില്‍
കാണുന്നു നാം ചില നഗ്നസത്യങ്ങളും
ഒരുദിനം ദീനങ്ങള്‍ വന്നു ഭവിക്കുമ്പോള്‍
ഒരുദിനം ദ്രവ്യങ്ങള്‍ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോള്‍
ഒരുദിനം സൌഹൃദം സ്വാര്ധങ്ങലാകുമ്പോള്‍
ഒരുമാത്ര കൊണ്ടേവം എല്ലാം നശിക്കുമ്പോള്‍
നിറയുന്നു വിങ്ങുന്നു അക്ഷികള്‍ രണ്ടിലും
ഇങ്ങിനെ പോകുന്നു ഇഹലോകജീവിതം
അറിയുന്നു നമ്മുടെ യാഥാര്ധ്യ ലോകത്തെയും
യാഥാര്ധ്യ ലോകത്തില്‍ വന്നീടും മാനസം
അറിയുന്നു സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ അല്ലല്ല ജീവിതം
മൂപ്പന്മാര്‍ നമുക്ക് തന്നോരു സത് വാര്‍ത്ത
ജീവിതം സ്വപ്നങ്ങളല്ലെന്ന സത് വാര്‍ത്ത
ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുക ഹൃദയാന്തരങ്ങളില്‍

വാര്‍ത്തകള്‍ മൊബൈലില്‍ തത്സമയം ലഭിക്കുവാന്‍ ബൂലോകം ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ