പാരമ്പര്യം മുഖങ്ങളില്‍ കാണുമോ? ചില ചിത്രങ്ങള്‍ കാണൂ

146

5

രണ്ടു സഹോദരികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ നേര്‍ പകുതിയായി മുറിച്ച് യോജിപ്പിച്ചാല്‍ ഒരു പോലെ തോന്നുമോ? അത് അമ്മയുടെയും മകളുടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ അങ്ങിനെ ചെയ്താലോ? അച്ഛനും മകനുമായാലോ? അതുമല്ലെങ്കില്‍ സഹോദരനും സഹോദരിയും ആണെങ്കിലോ? കണ്ടു നോക്കൂ ചില സാമ്യങ്ങള്‍

genetic similarities between members of the same family

Write Your Valuable Comments Below