നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചശക്തി എത്ര മാത്രം സ്ട്രോങ്ങാണ് എന്നറിയാന്‍ ഈ ഗെയിം കളിക്കൂ

ഇതൊരു കളിയാണ്, നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചശക്തി എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ്ങ്‌ ആണ് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു കളി.

ഇതൊരു കളിയാണ്, നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചശക്തി എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ്ങ്‌ ആണ് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു കളി. താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഗെയിം ബോര്‍ഡില്‍ ഓരോ ചിത്രങ്ങളിലും നിങ്ങള്‍ കാണുന്ന ഷേപ്സില്‍ ഏതാണ് ഒത്ത മധ്യഭാഗത്തുള്ളത് എന്നാണ് നിങ്ങള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

അപ്പൊ ധൈര്യമായി തുടങ്ങിക്കോളൂ

Write Your Valuable Comments Below