നായകളുമായി മല്ലിടുന്ന റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ്‌ പുടിന്‍

12

1

തന്റെ ആയോധനകലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് പുടിന്‍ പണ്ടേ പ്രസിദ്ധനാണ്. കക്ഷി ബ്ലാക്ക്‌ ബെല്‍റ്റ്‌ ആണെന്ന കാര്യം ചിലപ്പോള്‍ വളരെ കുറച്ചു പേര്‍ക്കെ അറിയൂ. പുടിന്റെ ചില വിനോദങ്ങള്‍ കണ്ടു നോക്കൂ.

puttin1

puttin2

puttin3

puttin4

Write Your Valuable Comments Below