എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ നമ്മള്‍ തെറ്റിച്ചേ പറയു !

Spread the love

pronounce wrong city name travel thillophilia ab

ലോകത്തില്‍ അനവധി നിരവധി രാജ്യങ്ങളും നഗരങ്ങളുമെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഓരോ പേരുകളുമുണ്ട്. ലോകത്തെ സകലമാന നഗരങ്ങളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയുമോന്നും പേരുകള്‍ നമുക്ക് അറിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. പക്ഷെ അറിയാവുന്ന കുറച്ചു പേരുകള്‍ കാണും. ലോകാ പ്രശസ്തമായ ചില നഗരങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും..ഇവയുടെ പേരുകള്‍ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരിക്കും, എന്നാലും നമ്മള്‍ ഇവയുടെ പേരുകള്‍ പറഞ്ഞു തെറ്റിക്കും..എത്ര വലിയ രാജ്യമായാലും എത്ര പ്രശസ്തമായ നഗരമായാലും നമ്മള്‍ ഇവയുടെ പേര് പറഞ്ഞു കുളമാക്കും…

അത് ഏത് രാജ്യം? ഏത് നഗരം എന്നല്ലേ? ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…

pronounce wrong city name travel thillophilia ab

pronounce wrong city name travel thillophilia ab

pronounce wrong city name travel thillophilia ab

pronounce wrong city name travel thillophilia ab

pronounce wrong city name travel thillophilia ab

pronounce wrong city name travel thillophilia ab

pronounce wrong city name travel thillophilia ab

pronounce wrong city name travel thillophilia ab

pronounce wrong city name travel thillophilia ab

pronounce wrong city name travel thillophilia ab

pronounce wrong city name travel thillophilia ab

adult photo hosting