ഇംഗ്ലീഷില്‍ നമ്മളെ ‘കുഴിയില്‍ ചാടിക്കുന്ന’ ചില വാക്കുകള്‍

409

new

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില്‍ പ്രാവീണ്യമുള്ളവര്‍ക്കു പോലും അബന്ധം പറ്റുന്ന ചില വാക്കുകള്‍ ആ ഭാഷയില്‍ ഉണ്ട്.

ഇംഗ്ലീഷിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ സൂക്ഷിച്ചു ചെയ്തിലെങ്കില്‍ പണി പാളി പോകുന്ന ചില വാക്കുകള്‍..അവയെ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം…

words 01 1432212618

words 02 1432212672

words 03 1432212704

words 04 1432212728

words 05 1432274907

words 06 1432212801

words 07 1432212851

words 08 1432212935

words 09 1432212988

words 10 1432213026

image hosting without account