ഇങ്ങനെയും കലാസൃഷ്ടികള്‍…..

203

 

23_1436591764

 

എഞ്ചിനീയര്‍മാരായാല്‍ ഇങ്ങനെ വേണം, ഇതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരായ എഞ്ചിനീയര്‍മാരുണ്ടെങ്കില്‍ നമ്മുടെ നാടിനു ‘അതിവേഗം ബഹുദൂരം’ പുരോഗമനം ഉണ്ടാകും…!!!

 

21 1436591764

24 1436591765

 

 

 

 

 

 

25 1436591765

27 1436591766

28 1436591766

 

 

31 1436591772

32 1436591772

 

30 1436591771

 

22 1436591764

 

29 1436591771

 

26 1436591765