ഇതാണ് കല; ചില ചിത്ര വിസ്മയങ്ങള്‍ !

0
802

Untitled-1

അല്‍പ്പം ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കില്‍ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ നമുക്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും എന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇത് കേവലം ചിത്രങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയും ഐഡിയകളും എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രജോയനപ്പെടുത്താം എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ്.

നിസ്സാരമായി നാം വലിച്ചെറിയുന്ന മിട്ടായി കവറുകളും കാലില്‍ അണിയുന്ന സോക്സും കഴിക്കുന്ന ബിസ്കറ്റും ഒക്കെ ചില വരകളുടെയും പിന്നെ കുറികളുടെയും ഭാഗമായപ്പോള്‍ സംഭവിച്ച ദൃശ്യവിസ്മയം ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കു…

IMG 20150221 WA0008

IMG 20150221 WA0009

IMG 20150221 WA0010

IMG 20150221 WA0011

IMG 20150221 WA0012

IMG 20150221 WA0013

IMG 20150221 WA0014

IMG 20150221 WA0015

IMG 20150221 WA0016

IMG 20150221 WA0017

pic host