ഇതും കാര്‍..!!

138

ഈ കാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.. നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയുടെ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍” നല്ല പൊളപ്പന്‍ കാര്‍ “..ഞാന്‍ പൊളപ്പന്‍ കാര്‍, എന്ന് പറഞ്ഞതില്‍ കാര്യമുണ്ട്..ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.. പിന്നെ, ഈ കാര്‍ ഇടിക്കുമെന്ന് പേടിക്കണ്ട..