ഇതൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ പറ്റുന്നത് അതും; ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

0
311

desktop-1423148450

നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു രീതിയിലാണ്..പക്ഷെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ചാണ്..നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്ത് ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ലയെന്ന്‍ മാത്രമല്ല നടക്കുന്ന പാല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പണിയാവുകയും ചെയ്യും.

ചില സിമ്പിള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മുതല്‍ നല്ല ഉഗ്രന്‍ പണികള്‍ വരെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്..നമ്മള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും..പക്ഷെ തപ്പി തടഞ്ഞു കിട്ടുന്നതോ?

ബാക്കി കഥ ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ പറയും…

desktop 1423148438

desktop 1423148440

desktop 1423148441

desktop 1423148442

desktop 1423148444

desktop 1423148446

desktop 1423148449

desktop 1423148450

desktop 1423148453

desktop 1423148456

desktop 1423148459

screenshot software