ഇത് ഒരു സാധാരണ ആടല്ല

106

1
ഈ ആട് നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നത് പോലെ ഒരു സാധാരണ ആടല്ല. ഇതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയും എന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. മൃഗങ്ങളുടെ ബുദ്ധി വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവും ആവാം ഇത്.