ഇവന്‍ ഒരു പുലിക്കുട്ടി തന്നെ ! കണ്ടു നോക്കു !!

159

ഇവനാണ് പുലിക്കുട്ടി. ഇവന് ഭ്രാന്തായാതാണോ അതോ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കെല്ലാം ഭ്രാന്തായാതാണോ ??? എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കു .