ഈ ആന്റി ഞരമ്പ് രോഗ വീഡിയോ കാണുവിന്‍

1376

01

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഞരമ്പ് രോഗികളെ ബോധ വല്ക്കരിക്കുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. ഞരമ്പുകളെ അവരുടെ മുഖം തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. സ്ത്രീകള്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നടക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം എന്നെങ്കിലും ഭാരതത്തില്‍ നിന്നും തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടുമോ?

02

03

04

05

06

07

08

09

10