ഈ ആഴ്ചയിലെ നിങ്ങള്‍ കണ്ടിരിക്കേണ്ട പരസ്യങ്ങള്‍

209

BPSsJKXCUAADBIl12

ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇറങ്ങിയ ചില പ്രധാന പരസ്യങ്ങള്‍ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇറങ്ങിയവയാണ് അവ. കണ്ടു നോക്കുക.

1. Johnnie Walker: Bruce Lee

2. T-Mobile: JUMP! One-Upped

3. Toronto’s Fuzz Wax Bar: Street Wax

4. Honda: Rebecca Black

5. Kmart: Yo Mama