ഈ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം നിങ്ങള്‍ കണ്ടില്ലെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഭാവിയില്‍ വിഷമിക്കേണ്ടി വരും…

213

നമ്മള്‍ ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തന്നെയാവും നമ്മുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുക. നല്ല സന്ദേശം അടങ്ങിയ ഈ ചെറിയ ചിത്രം നിങ്ങള്‍ കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് തന്നെ…