സര്‍ക്കാര്‍ നിരോധിച്ച ചില ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഏത് സര്‍ക്കാര്‍ എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ ലോകത്തിലെ പല പല സര്‍ക്കാരുകള്‍ നിരോധിച്ചാല്‍ പല പല സാധനങ്ങള്‍. ഇവയൊക്കെ നിരോധിക്കാന്‍ ഉണ്ടായ കാരണങ്ങളും രസകരമാണ്.

നിരോധിക്കാപ്പെട്ട രസകരമായ സാധനങ്ങളും അതിലേക്ക് നയിച്ച വ്യതസ്ത കാരണങ്ങളും ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം…

Advertisements