വിജ്രംഭിച്ച ചില ഫാമിലി ഫോട്ടോകള്‍…!!!

356

1754356bb73e8e0c1c6c17c9b72b3cfc

ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ കാണുമ്പോള്‍ നാം വിധിയെഴുതും, ആ ഫാമിലിയുടെ അവസ്ഥ..!!! ‘നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫാമിലി’ എന്ന് തുടങ്ങി ‘എന്റമ്മോ, എന്തൊരു കുതറ ഫാമിലി’ എന്ന് വരെയുള്ള കമ്മന്റ് നമ്മള്‍ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പാസാക്കും..!!! ഫാമിലി ഫോട്ടോയിലെ ചിരിയും കളിയും തമാശയും ഒക്കെ കാണുമ്പോള്‍ നമുക്കറിയാം ആ ഫാമിലിയുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അപ്പുറത്തെ കഥയെന്തായെന്ന്..!!! പക്ഷെ ചിലര്‍ നല്ല കുതറ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ മിടുക്കന്മാരാണ്..!!! അവര്‍ ഏത് ബെസ്റ്റ് ഫാമിലിയായാലും കുതറ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തകര്‍ത്തുകളയും..!!!

അങ്ങനെ ചില കുതറ ഫോട്ടോകള്‍ ഇവിടെ കണ്ടുനോക്കു…

1b8a5afcc7d642b8d75a22e5d9e973e8

01f9f27c43b50b6472cf233778f8481b

01f6995d8440df1ef480fd00fe7e86f0

2dc81d0d3ffe093621ee6ead7d9fe92e

3d516d04b04228e8ce6516c1e47e84bf

4abbd40b0be68529f8c0e0816b3812e7

7a688c03672a4a5a2c1b80455ef17fcf

68cc2f8db671b25263441ee53e3956fa

78e14f91db9067b129e4a277d1ec06e9

273ae1eb979c25007dc896ca935c5892

512b3ba28b566aeca4caf26fd8eeb4c6

9138ae45bfcdaa041f467d871521b310

42435d84d2cf106d775776176e24725f

88247dda0269358598bf06039de1f654

1754356bb73e8e0c1c6c17c9b72b3cfc

5221628ebae8cafcf5ec40c179fc7674

532448486b91b435dc48aa9fa6d12540

949761606ec24dd9dcd50edc456f9733

a42a8c217bb2fb9e1af4c6261af85a49

a335c5b1c3aab724a709a51929b4b048

b4ae33b80882d28173bbc0505469e751

c16edd976741f651adacaa44aee71047

db015366cac70e8d741e32af18f274aa

e815afa80c2ab2da3bd909cdbc7a94d4

e1084c7a0450bbb6f02fedabf7ccd414

ed036495a83eb3f8fde7f3fe0f434715

ef388a1dc9a1ec10836ebd6fa4cadea2

f1fa4e8bc5d7af8f8b2455b5bd0cf8b0

f4457a0ad8537f12db77df9f0df91185