ഒരു കുഴപ്പം പിടിച്ച ഫോട്ടോപ്രദര്‍ശനം; നിങ്ങളെ വട്ടംകറക്കുന്ന ഫോട്ടോകള്‍

0
292

desktop 1423581669

ഈ ഫോട്ടോകള്‍ നിങ്ങളെ ശരിക്കും വട്ടം ചുറ്റിക്കും. കാരണം ഈ ഫോട്ടോകള്‍ എടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. ഇതൊക്കെ അബദ്ധത്തില്‍ കിട്ടിയതാണ് എന്ന് പറയുന്നതാകും കൂടുതല്‍ ശരി എങ്കിലും ഈ ഫോട്ടോകള്‍ എടുത്ത വീരന്മാരെ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തെ പറ്റു. കൃത്യമായ ക്ലിക്ക് കൃത്യമായ സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഈ ഫോട്ടോകളുടെയെല്ലാം “ടൈമിംഗ്” നഷ്ടമായി പോയെനെ…

നിങ്ങള്‍ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…

desktop 1423581660

desktop 1423581661

desktop 1423581664

desktop 1423581667

desktop 1423581668

desktop 1423581669

desktop 1423581670

desktop 1423581672

desktop 1423581677

desktop 1423581678

upload imagem