ഒരു പൂക്കാലത്തിന് മുന്‍പും പിന്‍പും – ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

247

Untitled-1

മഴക്കാലം വരും.. മഞ്ഞ് കാലം വരും… വേനല്‍ വരും.. ഈ കാലങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രകൃതി മാറുകയും ചെയ്യും.. പക്ഷെ ഈ കാലങ്ങള്‍ പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയണമെങ്കില്‍ നല്ല പൂക്കാലം വരണം..!!! ഒരു പൂക്കാലം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല..

അത് കൊണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…

desktop 1412348160

desktop 1412348164

desktop 1412348178

desktop 1412348181

desktop 1412348200

desktop 1412348208

desktop 1412348212

desktop 1412348226

desktop 1412348239

desktop 1412348244

desktop 1412348264

desktop 1412348268

desktop 1412348274

desktop 1412348279

desktop 1412348284

desktop 1412348288

desktop 1412348292

desktop 1412348298

desktop 1412348301

desktop 1412348306

desktop 1412348354

desktop 1412348359

desktop 1412348364

desktop 1412348369