ഒരു സെക്കന്റ്‌ വൈകിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ ഫോട്ടോകള്‍ ആകെ കുളമാകുമായിരുന്നു

0
177

16 ഫോട്ടോകള്‍..ഈ ഫോട്ടോകള്‍ എല്ലാം കുളമായി പോകുമായിരുന്നു..!!! പക്ഷെ എല്ലാം ഒരു സെക്കന്റ്‌ വ്യത്യാസത്തില്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു..!!! ഒരു സെക്കന്റ്‌ കൂടി വൈകിയിരുന്നുണെങ്കില്‍ ഈ ഫോട്ടോകള്‍ എല്ലാം ആകെ കുളമായേനെ…ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഈ ഫോട്ടോകള്‍ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും എടുക്കാന്‍ സാധിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ മതി…

ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…