fbpx
Connect with us

കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കര ചിന്തകള്‍

സ്വപ്നം അകലെ അല്ല . പരിശ്രമിച്ചാല്‍ കിട്ടാവുന്ന ദൂരമേ അവയ്ക്കുള്ളു എന്ന്! താന്‍ നന്നായ് മനസിലാകി ഇരുന്നു. പക്ഷെ തടസം ധാരാളം ഉള്ളതുപോലെ .. ശരിക്കും അവ തടസങ്ങള്‍ തന്നെ ആണോ … സ്വപ്നം ധ്രിട്ടാമാനെങ്കില്‍ അവയ്ക്ക് എന്ത് തടസം.. തന്നെ എന്നും വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്ന അലസതയും ബുദ്ധിമുട്ടും താന്‍ എന്നെ മറന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ജീവിതത്തെ വേറിട്ട് നോക്കി കാണാന്‍ മനസിലാത്ത ഒരു പറ്റം ആളുകള്‍ നാട്ടുകാര്‍ എന്ന്! പറയാം. ഇവര്‍ എന്തിന് തന്നെ എന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു.

 177 total views

Published

on

സ്വപ്നം അകലെ അല്ല . പരിശ്രമിച്ചാല്‍ കിട്ടാവുന്ന ദൂരമേ അവയ്ക്കുള്ളു എന്ന്! താന്‍ നന്നായ് മനസിലാകി ഇരുന്നു. പക്ഷെ തടസം ധാരാളം ഉള്ളതുപോലെ .. ശരിക്കും അവ തടസങ്ങള്‍ തന്നെ ആണോ … സ്വപ്നം ധ്രിട്ടാമാനെങ്കില്‍ അവയ്ക്ക് എന്ത് തടസം.. തന്നെ എന്നും വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്ന അലസതയും ബുദ്ധിമുട്ടും താന്‍ എന്നെ മറന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ജീവിതത്തെ വേറിട്ട് നോക്കി കാണാന്‍ മനസിലാത്ത ഒരു പറ്റം ആളുകള്‍ നാട്ടുകാര്‍ എന്ന്! പറയാം. ഇവര്‍ എന്തിന് തന്നെ എന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു.

തെറ്റും ശരിയും എന്ന്! രണ്ടു വാക്കുകള്‍ മാത്രമായിരുന്നു അവരില്‍ നിന്ന്! തനിക്ക് കിട്ടിയ ആകെ പ്രോത്സാഹനം.അപോഴൊക്കെ അവന്‍ ഓര്‍ത്തു ‘തെറ്റും ശരിയും എന്ന്! പ്രവര്‍ത്തിയെ വേര്‍തിരിക്കാന്‍ ഇവര്‍ എങ്ങനെ പഠിച്ചു??!!’. താന്‍ ജീവിതത്തില്‍ ഒന്നിനെയും തെറ്റായും ശരിയും വേര്‍തിരിചിടില്ല.മറ്റുള്ളവരെ അത് മനുഷ്യനകാം ഒരു കൊച്ചു പ്രാണ്ണി ആകാം അവയെ വേദനിപ്പികാതെ ജീവികുക ഇതായിരിക്കും ഓരോ മനുഷ്യന്റെ പ്രവര്‍ത്തിയുടെ ഉദ്ദേശം. അതില്‍ ഒരു തെറ്റും ശരിയും വേര്‍തിരികെണ്ടാതില്ലലോ ;എല്ലാം നല്ലതിന്റെ മറുവശം അതിനെ തെറ്റെന്നു വിളിച്ചത് അബധ്ദം. വീണ്ടും ആ കഥാപാത്രം ചിന്തിച്ചു കൂടികൊണ്ടേ ഇരുന്നു.

തന്റെ സ്വപ്നത്തില്‍ എത്താന്‍ ഇന്നി വെറും കുറച്ചു നിമിഷം മാത്രം പക്ഷെ ഇപ്പോള്‍ പെട്ടെന്ന് എന്താന് ഒരു മനസ്സില്‍ എന്ഗുനിന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സംശയം . ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നുവോ താന്‍ എത്താന്‍ ശ്രമിച്ച ഇടം . ഇതുതന്നെ ആണോ തന്റെ സ്വപ്നം. ഇതാണെങ്ങില്‍ തന്നെ ഇന്നി എന്ത്??. ജീവിച്ചു തീര്‍ത്ത വര്‍ഷങ്ങള്‍ മുഴുവനും താന്‍ പ്രരിശ്രമിചെത് ഇതിനു തന്നെ ആയിരുന്നു. പെട്ടന്ന് എന്താണ് തനിക് സംഭവിച്ചത്. ജീവിതത്തിന്റെ താളുകള്‍ മറിച് നോക്കുമ്പോള്‍ ആ സ്വപ്നം താന്‍ പെട്ടന്ന് പൊട്ടി മുളപിച്ചതല്ല എന്നത് വ്യക്തം. ജന്മാന്തരങ്ങളില്‍ നിന്ന്! താന്‍ പിറവി എടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഏതാനനെന പലപ്പോഴും ഉല്‍ ബോധാമുണ്ടയിടുന്ദ് . എങ്കിലും തനിക് തനോട് തന്നെ സംശയം തോന്നാന്‍ മാത്രം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?? കഥാപാത്രം ആകെ അങ്ങലപില്ലായ്.

ഇതിനിടയില്‍ തെറ്റും ശരിയും ചുണ്ടി കാണിക്കാന്‍ നാട്ടുകാര്‍ എന്ന ചിന്ത കഥാപാത്രത്തെ വളഞ്ഞു. ജീവിതത്തില്‍ ആരെയും വെധനിപ്പികാതെ തന്നെ ആണ് താന്‍ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് . തന്റെ ഉത്‌ബോധത്തില്‍ തോന്നിയത് താന്‍ ചെയ്തു.. അത് നാടുക്കാരില്‍ നിന്ന്! വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു . അവര്‍ക്ക് ഉള്‍കൊള്ളാന്‍ കഴിയാത്തതായിരുന്നു. എഴുതി വച്ച നിയമങ്ങളെ അവ പാലിചില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ഒന്നും ആര്‍കും ദോഷകരമായ ഒന്നും താന്‍ ചെയ്തില. തന്റെ സ്വപ്നം സക്ഷത്കരികുമ്പോള്‍ അത് തന്റെ വല്ലിയ ഒരു നേട്ടമായ് തനിക്ക് മാത്രമേ തോന്നുകയുള്ളൂ. നാട്ടുകാര്‍ക്ക് താന്‍ ഇന്നും ഉന്നതിയില്‍ എത്താതെ ജീവിതം പാഴാക്കിയ ഒരു സഹജീവി. തെറ്റുകള്‍ മാത്രം ചെയ്തു ജീവിച് ഇപ്പോള്‍ ഒന്നും അല്ലാതായ് മാറിയ ഒരു ജീവി. തന്നെ വളഞ്ഞ നാട്ടുകാര്‍ക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് തെറ്റും ശരിയും എന്നാ വാക്കുകള്‍ മാത്രമാണ്.

Advertisement

തന്റെ സ്വപ്നം ഉറച്ചതാണ് ഇതില്‍ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. കഥാപാത്രം തന്നെ വളഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ വെട്ടിമാറ്റി നീങ്ങി . ജീവിതമെന്ന ഈ യാത്രയില്‍ താന്‍ എന്നും സന്തോഷപുര്വം എല്ലാവരെയും സ്‌നേഹിചിടുള്. താനെ തെറ്റെന്നു വില്ലിക്കുന്ന നാട്ടുകാരോട് തനിക്ക് എന്നും സഹാധപമേ ഉള്ളു. മനസിന്റെ ചിന്തകളെ അവര്‍ ഒരിക്കലും വേറിട്ട ചിന്തിക്കാന്‍ വിട്ടില്ല . അങ്ങനെ അവര്‍ ചെയ്തിരുന്നെങ്ങില്‍ ലോകം എന്നും ശാന്തി നിരഞ്ഞതയിരുന്നെനെ . അവര്‍ തങ്ങളെ തന്നെ മനസിലാക്കി ജീവിചേനെ.

തന്റെ ജീവിതാഭിലാഷതില്ലെത്താന്‍ ഉള്ള ഈ മാത്രകള്‍ എന്നും സ്മരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്, ഇപ്പോള്‍ താന്‍ എന്താന് ചിന്തിക്കേണ്ടത്?? അറിയില്ല .. താന്‍ സ്വപ്നം കണ്ട ആ നിമിഷം എത്താറായപ്പോള്‍ അതാ താന്‍ ഒരു ശൂന്യമയിരിക്കുന്നു. വെറും ശൂന്യം.

 178 total views,  1 views today

Advertisement

Advertisement
Entertainment53 mins ago

മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തില്‍ വില്ലനാവാന്‍ മടിച്ച് സിനിമയില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറിയ ജയറാം, ഏതു സിനിമയെന്നറിയണ്ടേ ?

Entertainment1 hour ago

മനസിൽ നിന്ന് തന്നെ മായാത്ത തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ക്രാഫ്റ്റ്

Entertainment1 hour ago

അതിശയകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് കേള്‍ക്കുന്നതെന്ന് ദുൽഖർ സൽമാൻ

Entertainment2 hours ago

വിവാഹ ആവാഹനത്തിലെ “നീലാകാശം പോലെ” വീഡിയോ സോങ് പുറത്തിറങ്ങി

food & health2 hours ago

മാംസമായാലും സസ്യമായാലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനു കുടലിൽ വെച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല

Entertainment2 hours ago

ഏകദേശം 5 ബില്യൺ സൂര്യന്മാരുടെ വ്യാപ്തമുള്ള വസ്തുക്കളെ UY Scuti യുടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഗോളത്തിനുള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനാകും

Entertainment4 hours ago

ആളവന്താനിലെ നന്ദകുമാറും അഹത്തിലെ സിദ്ധാർത്ഥനും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ്

Entertainment4 hours ago

നടിയും മോഡലുമായ ആകാൻഷ മോഹനെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

knowledge7 hours ago

കാസ്പിയൻ കടൽ ഒരു തടാകമായിട്ടും അതിനെ കടൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

Environment8 hours ago

അതിഗംഭീരമായ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് , എബോവ് അവറേജ് സെക്കന്റ് ഹാഫ്

Entertainment8 hours ago

ആക്രമണം നേരിട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ആ അക്രമിയെ ഒരു അടിയേ അടിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളല്ലോ എന്നാണ് എന്റെ സങ്കടം

Entertainment9 hours ago

സ്ട്രോങ്ങ്‌ ആയ ഒരു കഥ വിഷ്വലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്രത്തോളം നീതിപുലർത്തുന്നുണ്ടോ ?

Entertainment1 month ago

പെണ്ണിന്റെ പൂർണനഗ്നശരീരം കാണുന്ന ശരാശരി മലയാളി ആദ്യമായിട്ടാവും കാമക്കണ്ണ് കൂടാതെ ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്

Law2 weeks ago

നിഷാമിന്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് സുപ്രിം കോടതി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പ്രസക്തം, “പണമില്ലാത്തവൻ പുഴു അല്ല”

Entertainment1 month ago

‘വധുവിന്റെ നിതംബത്തിൽ കരതലം സ്പർശിച്ച വരൻ’, വീണ്ടുമൊരു വിവാഹ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വിവാദമാകുകയാണ്

Entertainment3 days ago

യാതൊരു വിധ വീട്ടു വീഴ്ചകൾക്കും അവസരം നൽകാതെ തയാറാക്കിയ ഒരു ക്ലൈമാക്സ്‌

Entertainment1 month ago

ഹോളി വൂണ്ടിന് ശേഷം മറ്റൊരു ബോൾഡ് കഥാപാത്രവുമായി ജാനകി സുധീർ, വീഡിയോ

Entertainment2 days ago

താൻ വീണ്ടും മമ്മൂട്ടിയുമായി പിണക്കത്തിലാണെന്ന് സുരേഷ്‌ഗോപി

SEX3 weeks ago

പുരുഷന്‍ എത്ര തന്നെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചാലും വികാരം കൊള്ളാനാവാത്ത സ്ത്രീയിലെ അവസ്ഥയാണ് ലൈംഗിക മരവിപ്പ്

Entertainment7 days ago

“സിജു ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് സത്യായിട്ടും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു”, സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്‍റണി ജോസഫിന്റെ വാക്കുകൾ

Entertainment6 days ago

വീണ ഇനിയും ഭാസിയെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും, ഭാസി തെറിക്ക് പകരം ചളി അടിക്കും, വീണ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും, ആരാധകരെ ശാന്തരാകുവിൻ

SEX2 months ago

അവനെ അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ?

Entertainment1 month ago

സംയുക്തയുടെ മേനിപ്രദർശനം കാണിക്കാൻ ഒരു സിനിമ അത്ര തന്നെ

SEX1 month ago

“ഓരോ ശുക്ലസ്ഖലനത്തോടൊപ്പവും രതിമൂർച്ഛ അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്ത പുരുഷന്മാർ, പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ”

Entertainment2 hours ago

വിവാഹ ആവാഹനത്തിലെ “നീലാകാശം പോലെ” വീഡിയോ സോങ് പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment23 hours ago

ഓസ്കാർ, ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രി ‘ചെല്ലോ ഷോ” ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment1 day ago

കാർത്തി നായകനാകുന്ന പി.എസ് മിത്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘സർദാർ’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ പുറത്തിറക്കി

Entertainment1 day ago

സാറ്റർഡേ നൈറ്റിലെ ആദ്യ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ സോങ് പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment1 day ago

ദൃശ്യം 2 ഹിന്ദി റീമേക്ക് റീക്കാൾ ടീസർ

Entertainment2 days ago

ചുപ്പിലെ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ ബിഹൈന്‍ഡ് ദ് സീന്‍ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു

Entertainment2 days ago

ലൂസിഫർ തെലുങ്ക് റീമേക്ക് ‘ഗോഡ്ഫാദർ’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment3 days ago

ഗൗതം മേനോൻ – എസ്.ടി.ആർ – എ.ആർ റഹ്മാൻ ഒന്നിക്കുന്ന ‘വെന്തു തണിന്തതു കാട്’ മല്ലിപ്പൂ (വീഡിയോ സോംഗ്)

Entertainment3 days ago

ദൃശ്യവിസ്മയം ‘പൊന്നിയിന്‍ സെല്‍വന്‍’; പുതിയ പ്രൊമോ വീഡിയോകള്‍ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment3 days ago

തന്നോടുള്ള ആരാധന മൂത്ത് ശ്രീലങ്കൻ ദമ്പതികൾ ചെയ്തത് ദുല്ഖറിനെ ഞെട്ടിച്ചു

Entertainment5 days ago

ഇന്ദ്രൻസിന്റെ ഹൊറർ സൈക്കോ ത്രില്ലര്‍, ‘വാമനന്‍’ ന്റെ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment5 days ago

ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി പ്രധാനകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘കുമാരി’യുടെ ടീസർ, കഥപറഞ്ഞു പൃഥ്വിരാജ്

Advertisement
Translate »