കള്ളം പറയുന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ ചില എളുപ്പ വഴികള്‍

    197

    കള്ളം പറയാത്തവരായി എത്രപേര്‍ ഉണ്ട്? എല്ലാവരും പറയും…

    ചിലര്‍ കള്ളം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവസാനം ഇതില്‍ വിധഗ്തന്‍ ആകും..പിന്നെ വേറെ ഒരാള്‍ കള്ളം പറയുമ്പോള്‍ അത് മനസിലാക്കാന്‍ ഇയാള്‍ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാണില്ല. കള്ളം പറയുന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ ചില എളുപ്പ വഴികള്‍ ഉണ്ട്…

    ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…