കഴിവ് തെളിയിച്ച് ഐഫോണ്‍…

246

Conde-Nast-Traveler-logo

കൊണ്ടേ നാസ്റ്റ് ട്രവേല്ലെര്‍ എന്ന മാഗസിന്‍ നടത്തിയ അവാര്‍ഡ് ഫനഗ്ഷനില്‍ കുറച്ചു ട്രാവല്‍ ഫോട്ടോകള്‍ക്ക് അവാര്‍ഡ് കൊടുത്തു..വെറും ഐഫോണ്‍ കൊണ്ട് എടുത്ത ഫോട്ടോകള്‍ക്കാണ് അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചത്..ഫോട്ടോകള്‍ കണ്ടുനോക്കൂ…

4 Brendan O Se–3rd Place– People

557ee70eeb260e510b3accf8 Robert Radesic–1st Place

Mariko Klug–3rd Place– Trees

Michal Koralewski 1st Place Photographer of the

Ruairidh Mc Glynn–1st Place Trees

Song Han – 1st Place People

Kathy Kingsbury–3rd Place– Travel

Richard Bing–3rd Place– Architecture

Yvonne Lu 3rd Place Photographer of the Year

 

Chris Belcina–1st Place Landscape

Joshua Sarinana–2nd Place Architecture

free image host