കുരിശുകളുടെ കുന്ന് കാണണോ?

200

AR-130609708

കുരിശുകളുടെ കുന്നിനെ പറ്റി കേടിട്ടുണ്ടോ ? ഇതാ ഈ ഫോട്ടോസ് നോക്കു. തീര്‍ഥാടകര്‍ കൊണ്ട് വന്നു വെച്ച കുരിശുകള്‍ . സിറ്റി ഓഫ് ശിഔലൈ- ലിത്വാനിയ യില്‍ ആണ് ഈ കുരിശുകളുടെ കുന്നു.

2
3
45