കേരളത്തിലെ ആണ്‍പിള്ളേര്‍ക്ക് സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്‍ ചില വഴികള്‍

337

670px_Get_Six_Pack_Abs_Step_9

കേരളത്തിലെ ആണ്‍പിള്ളേര്‍ക്ക് സിക്സ് പാക്കിന്‍റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും സിക്സ് പാക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആണ്‍ പിള്ളേര്‍ കാണുമല്ലോ. ചിട്ടയായ ആഹാരവും വ്യായാമവും കൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ സിക്സ് പാക്ക് (വന്നില്ലെങ്കിലും )വയര്‍ ഒതുക്കി എടുക്കാം.

അങ്ങനെയുള്ള ചില വ്യായാമ മുറകളാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്മാര്‍ക്കും കൃത്യമായ വ്യയാമത്തിലൂടെ വയര്‍ ഒതുക്കി എടുക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഈ വ്യായാമ മുറകള്‍ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ …

 1. സിറ്റ് അപ്പ്സ്

670px Get Six Pack Abs Step 9

2. ക്രന്ജസ്

670px Get Six Pack Abs Step 2 Version 3

 3. ലെഗ് ലിഫ്റ്റ്‌സ്.

670px Get Six Pack Abs Step 11

4. ജാക്ക് നെയില്‍ സിറ്റ് അപ്പ്സ്.

670px Get Six Pack Abs Step 4 Version 4

 

5. ബട്ട്‌ അപ്പ്സ് .

670px Get Six Pack Abs Step 5 Version 3

 

6. സ്റ്റാറ്റിക് ഹോള്‍ഡ്‌

 

670px Get Six Pack Abs Step 13

7. ഒബ്ലിഗ് മസ്സിലുകള്‍ പകപ്പെടുത്തുക.

670px Get Six Pack Abs Step 7 Version 4

 8. ക്രന്ജ് ചെയ്യുക

670px Get Six Pack Abs Step 15

9. ആബ് റോളര്‍ എക്സര്‍സൈസ്

670px Get Six Pack Abs Step 9 Version 4

 

10. പുള്‍ അപ്പ്സ്

670px Get Six Pack Abs Step 10 Version 3

11. സ്ക്വാട്സ്

670px Get Six Pack Abs Step 11 Version 4