കോഴിയെ അനുകരിക്കുന്ന ആടിനെ കണ്ടോ [വീഡിയോ]

152

Talking-Goat-amazing

ഒരു കോഴി ഫാമില്‍ കുറെ കോഴികളോടൊപ്പം ജീവിച്ചു അവസാനം കോഴിയെ പോലെ കൂവാന്‍ പഠിച്ച ആടിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്നാല്‍ കണ്ടോളൂ.