ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരുടെ ചില അപൂര്‍വ്വ ചിത്രങ്ങള്‍ !

231

ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തില്‍ ക്രിക്കറ്റ് എന്നാല്‍ ഒരു മതമാണ്‌ അവരുടെ ദൈവം സാക്ഷാല്‍ സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കറും. ഇന്ത്യ മുതല്‍ അങ്ങ് ഓസ്ട്രേലിയ വരെയുള്ള സകല രാജ്യത്തെ കക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാര്‍ക്കും ആരാധകര്‍ ഉണ്ട്. ഈ ആരാധകര്‍ കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില അപൂര്‍വ്വ ചിത്രങ്ങളിതാ…