111

ഗൂഗിള്‍ അങ്കിള്‍ എന്ന് നാം സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ഗൂഗിള്‍..!!! നമ്മുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞും കാണിച്ചും ഒക്കെ തരുന്ന ഗൂഗിള്‍ സര്‍ച്ച് എഞ്ചിന്‍..!!! ഈ ഗൂഗിള്‍ ഒരു മനുഷ്യന്‍ ആയിരുന്നെകില്‍ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു.!

ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…

Advertisements