1

എന്തായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള അവസ്ഥ? വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റോഡ്‌സൈഡില്‍ കിടക്കുന്ന ചവറുകള്‍ നിറക്കുന്ന പെട്ടികള്‍ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിക്ക് നിയന്ത്രണം വിടുന്ന കാഴ്ച ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.

Advertisements
ഇപ്പോള്‍ മുഴുവന്‍ സമയം ബൂലോകത്തില്‍ - അല്ലറ ചിലറ ടെക്, ഹെല്‍ത്ത്, ഫണ്ണി പോസ്റ്റെഴുതി സമയം കളയുന്നു !