ചുട്ടുപഴുത്ത പീരംഗി ഉണ്ട വെള്ളത്തില്‍ ഇട്ടാല്‍..!!

229

ചുട്ടുപഴുത്ത പീരംഗിയുടെ ഉണ്ട വെള്ളത്തില്‍ ഇട്ടാല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് അറിയാമോ? അത് ഈ വ്യക്തി കാട്ടിത്തരുന്നു..ആദ്യം പീരംഗി ഉണ്ട അദ്ദേഹം ഐസില്‍ ഇടുന്നു പിന്നീട് അതിനെ വെള്ളത്തില്‍ ഇടുന്നു..എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ..

Advertisements