ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയും വരക്കാമോ ?

446

06

ഇത്ര മാത്രം അതിസുന്ദരമായ സ്ട്രീറ്റ് ആര്‍ട്ടുകള്‍ നിങ്ങള്‍ മുന്‍പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പേപ്പറിലും ക്യാന്‍വാസിലും തങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നവര്‍ നടുറോഡിലും മറ്റും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വെറും ചോക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് 3ഡി ആര്‍ട്ടുകള്‍ വരക്കുന്നത് കാണട്ടെ. ഈ കലാകാരന്മാരുടെ കഴിവ് കണ്ടു ഞെട്ടട്ടെ..

01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Advertisements