ജിറ്റിഎ ഗെയിം ഡെല്‍ഹിയിലെ റോഡില്‍ കളിച്ചാല്‍ ഇങ്ങനിരിക്കും.!

    248

    Screen-

    ജിറ്റിഎ ഗെയിം കളിക്കാത്തവരായി ആരും കാണത്തില്ല..!!! നമ്മുടെ ഒരു പ്രായത്തില്‍ ആ ഗെയിം എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരു ഹരമായിരുന്നു..!!!

    പക്ഷെ ഈ ഗെയിം നമ്മുടെ ഡല്‍ഹി തെരുവുകളില്‍ നടത്തിയാല്‍ എങ്ങനെയിരിക്കും ?

    ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…