ടിവി ക്യാമറ കണ്ടാല്‍ മുഖം കാണിക്കാന്‍ വരുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ പണി കൊടുക്കുന്നത് കാണൂ

136

ടിവി ക്യാമറ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ലൈവ് ടിവി ഷോ കണ്ടാല്‍ ഒന്ന്മു ഖം കാണിക്കാന്‍ ഓടി വരുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ പണി കൊടുക്കുന്നത് കാണൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു പണി അവര്‍ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകില്ല.