ദൈവമേ, ഇതൊക്കെ എപ്പോള്‍ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ??? : ചിത്രങ്ങളിലൂടെ….

165

kid-funny

ദൈവമേ, ഇങ്ങനെ ഒക്കെ സംഭവിക്കുമോ ? അല്ലെങ്കില്‍ ദൈവമേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ? എന്ന് നമ്മള്‍ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചില ഫോട്ടോകള്‍ ഉണ്ട്. കൃത്യ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ക്യാമറയുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ക്യാമറമാനെയും സമ്മതിക്കണം.!

അലെങ്കില്‍ ഈ ചിരിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്ന അല്ല ചിന്തിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്ന പടങ്ങള്‍ നമുക്ക് കാണാന്‍ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു.

2387 51

2388 52

2388 53

2388 54

2389 55

2389 56

2390 57

2390 58

2391 59

2391 60