നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ദൈവം – സച്ചിന്റെ കല്ല്യാണം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ..

254

Untitled-1

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഇതിഹാസവും, ക്രിക്കറ്റ് ദൈവവുമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം സച്ചിന്റെ ആത്മകഥ കഴിഞ്ഞിടെയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍ എന്നും നെഞ്ചിലേറ്റിയ നായകനാണ് സച്ചിന്‍.

സച്ചിന്റെ വിവാഹ ചിത്രങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ.. ഇല്ലെങ്കില്‍ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ..

article 20132449144233282000

article 20132449174533465000

article 20141130814580853888000

article 20141130814582553905000

article 20141130814593453974000

article 20141130816511160671000