നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴും തെറ്റായി ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവര്‍ത്തികള്‍

185

നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴും തെറ്റായി ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ഉണ്ട്. കാലങ്ങളായി കണ്ടും ചെയ്തും ശീലിച്ചത് കൊണ് ഇവയില്‍ തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ചിലപ്പോള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിച്ചുവെന്നു വരില്ല. പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ഒക്കെ നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിയാണ്, ഇതിന്റെ ശരിയായ വിധം ഇങ്ങനെയുമാണ്, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു..