നിങ്ങള്‍ മലയാളി ആണോ? എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും..!

0
228

മലയാളികള്‍ പതിവായി പറയുന്ന ചില ക്ലീഷേ സാധനങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. എല്ലാ മലയാളികളും ഇതൊക്കെ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണ്. നിങ്ങള്‍ മലയാളിയാണോ, എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും, അല്ലെങ്കില്‍ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയിപ്പിക്കും…