നിങ്ങള്‍ സത്യം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പലതും നുണയാണ് !

307

നിങ്ങള്‍ ഇത്രയും കാലം സത്യം ആയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു വന്നിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സത്യമല്ല. ചില കള്ളകഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്നും നമ്മള്‍ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന ചില നുണകളെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം…