പതന്‍ഭായിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം..

283

ഇംഗ്ലീഷ് ആര്‍ക്കുവേണോ “കഷ്ടപ്പെട്ട്” പഠിക്കാം എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പതന്‍ഭായ്‌..പതന്‍ഭായി ഇംഗ്ലീഷിനെ കൊല്ലുന്നത്‌ കണ്ടോളൂ…