പത്ത് വിചിത്രമായ ലോകറെക്കോര്‍ഡുകള്‍..

179

ലോകറെക്കോര്‍ഡുകള്‍ എന്ന് പറയാന്‍ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അത് കിട്ടാന്‍ കുറച്ചു പാടുണ്ട്..അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടിയ വിചിത്രമായ ലോകറെക്കോര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടുനോക്കൂ…

Advertisements