പാമ്പിനെ മനുഷ്യന്‍ കടിച്ചാല്‍..!!

265

സാധാരണ നമ്മള്‍ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനെ പാമ്പ് കടിച്ചു എന്നാണ്..പക്ഷെ പാമ്പിനെ മനുഷ്യന്‍ കടിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ.??കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കില്‍ കണ്ടുനോക്കൂ…