പുകവലി

1

വിഷമുള്ള പുകയത്,വൃത്തിഹീനത്തിന്റെ
വിഷച്ചുരുള്‍ വലിച്ചു നാമുല്ലസിക്കും

പുകയുന്ന ലഹരിയില്‍ ചെറുസുഖനിര്‍വൃതി
നുകരുന്ന ശിരസ്സിലും കറയേറെയുണ്ട്
നാഡികള്‍ തോറും പുകയുടെ ചുരുളുകള്‍
ഓടിക്കളിക്കും വിഷധര നിക്ഷേപമുണ്ട്

പുകവലിയധികമാകുമ്പൊഴോ നമ്മുടെ
നിണമുള്ള കുഴലിന്റെ നിറമങ്ങുപോയി ആ
വിഷമുള്ള കുഴലായിത്തീര്ന്നിടും അറിയാതെ
വിഷണ്ണരായിത്തീര്ന്നു നാം രോഗിയാകും

വിഷമുള്ള പുകയത്,വൃത്തിഹീനത്തിന്റെ
വിഷച്ചുരുള്‍ വലിച്ചു നാമുല്ലസിക്കും

ആയിരംവിഷമുള്ള പുകയിലപ്പുകമൂലം
ആയുസ്സ് കുറയുവാനെന്തെളുപ്പം
വെടിമരുന്നിന്റെ പുകച്ചുരുള്‍ പോലത്
മേലോട്ട് നമ്മെ എടുത്തുകൊള്ളും

“പുകവലി ആരോഗ്യഹാനികരം” എന്ന
പരസ്യത്തിനെന്തു വിലയാണിന്നു?
പുകയുടെ ചുരുളാകും പാശബന്ധത്താലെ
നമ്മുടെ മനസ്സിന് പാരതന്ത്ര്യം

വിഷമുള്ള പുകയത് വൃത്തിഹീനത്തിന്റെ
വിഷച്ചുരുള്‍ വലിച്ചു നാമുല്ലസിക്കും

നിറമുള്ള, മണമുള്ള, ചുരുളുള്ള പുകയത്
നിണമെന്നും ഗുണമില്ലാതാക്കുന്ന പുകയത്
ലസിക വറ്റിക്കുന്ന വിഷമുള്ള പുകയത്
നിര്‍വൃതി നല്കുന്ന സുഖമുള്ള പുകയത്

ശ്വാസകോശത്തിന്റെ സുസ്ഥിര കാന്തിയെ
നിക്കോട്ടിനെന്നോരു വിഷപഥാര്തത്താലെ
അര്‍ബുദ രേഖയിലെത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള
പുകവലിയെന്നും പ്രയാണം തുടരുന്നു

വിഷമുള്ള പുകയത്,വൃത്തിഹീനത്തിന്റെ
വിഷച്ചുരുള്‍ വലിച്ചു നാമുല്ലസിക്കും