പെണുങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ചില കാര്യങ്ങള്‍; ആണുങ്ങള്‍ പ്രതികരിക്കുന്നു !

0
415

a18

തന്റെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കില്‍ തനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പെണ്‍കുട്ടി അറിയണം എന്ന് ഓരോ ആണും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.

തങ്ങള്‍ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അവര്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണെന്നും അവര്‍ ഇതൊക്കെ കേള്‍ക്കേണ്ടതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും തങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണെന്നും ആണുങ്ങള്‍ കരുതുന്ന ചില കാര്യങ്ങള്‍, ചില വസ്തുതകള്‍…ചുവടെ…

a2

a4

a5

a6

a8

a9

a10

a15

a16

a17

a18